Хөгжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга

МУЗ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр нь Монголд үйл ажиллагаа явуулж бyй гадаадын болон дотоодын бизнесийн байгууллагатай хамтран ажиллах замаар МУЗ-ийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих, сан бүрдүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг болно.

Хөтөлбөр нь МУЗ-ийн санхүүжилтийг дараах 2 үндсэн эх үүсвэрээс бүрдүүлдэг. Үүнд:

1.1.     Олон улсын сан бүрдүүлэлт

1.2.        Дотоодын сан бүрдүүлэлт

  • Бизнесийн байгууллагаас төслийн сан бүрдүүлэх
  • Гишүүнчлэл
  • “Урлаг ба бизнес” цогц үйлчилгээ