Бид танд
урлагийг ойртуулна!

Монголын соёл урлагийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах, соёлын өвийг хадгалан хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх.

Урлагийн хөтөлбөр

Монголын соёл урлагийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, салбарын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах.

Олон улсын хамтын ажиллагаа​

Дэлгэрэнгүй

Уран бүтээлчдийн чадавхыг дээшлүүлэх

Дэлгэрэнгүй

Урлагийн боловсрол ба тэтгэлэг​

Дэлгэрэнгүй

Соёлын өвийн хөтөлбөр

Монголын биет болон биет бус соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, олон нийтэд сурталчлан түгээх, өвлүүлэн уламжлуулах.

Биет бус өв

Дэлгэрэнгүй

Өвийн боловсрол

Дэлгэрэнгүй

Хөгжлийн хөтөлбөр

Олон талт бүтээлч хамтын ажиллагаагаар дамжуулан соёл урлагийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, сурталчлан таниулах.

“Улаан гэр” галерей

Дэлгэрэнгүй

“Бид танд урлагийг ойртуулна” гишүүнчлэл

Дэлгэрэнгүй

“Та амар, бид хийе” үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй