Хамт олонO.Одгэрэл
Гүйцэтгэх захирал
odgerel@artscouncil.mn
Х.Оюундарь
Олон Нийтийн Урлагийн Боловсролын Хөтөлбөрийн захирал

Д.Баянмөнх
Соёлын өвийн хөтөлбөрийн захирал
heritage@artscouncil.mn
Ц.ЭнхчимэгХөтөлбөр зохицуулагч
arts@artscouncil.mn
Б.Оюунсүрэн
Хөтөлбөр зохицуулагч
education@artscouncil.mn
Д.Оюунсүрэн
Ерөнхий нягтлан бодогч
grants@artscouncil.mn
Б.Батчимэг Хөтөлбөрийн ажилтан
marketing@artscouncil.mn
М.БиндэръяаХөтөлбөрийн ажилтан 
culture@artscouncil.mn 
Т.Ганцэцэг Хөтөлбөрийн ажилтан
redger@artscouncil.mn
Г.Будгэрэл
Хөтөлбөрийн туслах
assistant@artscouncil.mn